Общи Условия

Собственост над съдържанието

Съдържанието на уебсайта изразено в текст и изображения е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на МИЛДОВ КЕРАМИКС, е изрично забранено.

Използване на Уебсайта

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на МИЛДОВ КЕРАМИКС.

Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на МИЛДОВ КЕРАМИКС

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на МИЛДОВ КЕРАМИКС при ползване от него на Виртуален магазин, както и на поправка на тези Лични данни.

Цени

МИЛДОВ КЕРАМИКС  има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена в уебсайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на Виртуален магазин, МИЛДОВ КЕРАМИКС има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

Доставка

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. МИЛДОВ КЕРАМИКС си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

МИЛДОВ КЕРАМИКС си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя цената, срока, както и начина на доставка.

Плащане на закупени стоки и услуги

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на МИЛДОВ КЕРАМИКС или на неговият представител извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка.

Отказ от закупена стока

Поръчаната стока не подлежи на връщане, ако вече е напуснала склада на МИЛДОВ КЕРАМИКС. Поръчки, които не са напуснали склада могат да бъдат анулирани чрез мейл или телефонно обаждане.

При констатация на несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, МИЛДОВ КЕРАМИКС  възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката, която трябва да е в ненарушен търговски вид, и оригинална опаковката.

При констатация на дефектна стока се ангажираме тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МИЛДОВ КЕРАМИКС. 

При отказ от покупката съгласно чл.55 от ЗЗП, АДАКС България възстановява депозираната за стоката от потребителя сума до 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор и в случай, че стоката е върната в склада на МИЛДОВ КЕРАМИКС. Стоката следва да бъде в търговски вид и ненарушена, оригинална опаковка. Транспортните разходи са за сметка на Потребителя.

Други

МИЛДОВ КЕРАМИКС има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

МИЛДОВ КЕРАМИКС си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

МИЛДОВ КЕРАМИКС не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. МИЛДОВ КЕРАМИКС не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

Отговорност

МИЛДОВ КЕРАМИКС се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки, и че достъпът до нея е непрекъсваем.

МИЛДОВ КЕРАМИКС не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.

МИЛДОВ КЕРАМИКС не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.

Връзки към уебсайтове на трети лица

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от МИЛДОВ КЕРАМИКС. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. МИЛДОВ КЕРАМИКС няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Телефон: 0886 358 225

Имейл: ceramics.mildov@gmail.com